U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

ALGEMENE VOORWAARDEN  Hondenopvang het Dommeltje Artikel 1 - Definities 

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 

1.1 Eigenaar: De persoon, die zijn bedrijf maakt van het tijdelijk huisvesten en verzorgen van gastdieren. 

1.2 Hondenopvang het Dommeltje: Het bedrijf voor het tijdelijk huisvesten en verzorgen van gastdieren. 

1.3 Gastdier: Het huisdier van de klant waarvoor de opvangovereenkomst wordt/is gesloten. 

1.4 Klant: De natuurlijke - of rechtspersoon, die met de Hondenopvang een opvangovereenkomst heeft gesloten. 

1.5 Contactpersoon: De natuurlijke- of rechtspersoon, die namens de klant als tussenpersoon kan fungeren indien de klant moeilijk te bereiken is.

1.6 Medewerker: degene die bevoegd is om namens de dierenopvang de opvangovereenkomst met de klant af te sluiten en uit te voeren. 

1.7 Opvangovereenkomst: De overeenkomst tussen de Hondenopvang en de klant, waarbij de Hondenopvang zich verplicht het gastdier gedurende een bepaalde periode te huisvesten en te verzorgen tegen een door de klant te betalen prijs. 

1.8 Werkzaamheden: De door Hondenopvang het Dommeltje uit te voeren werkzaamheden ten behoeve van de verzorging van het gastdier, e.e.a. als nader bepaald in deze algemene voorwaarden. 

1.9 Hondenopvang: Het tijdelijk ter beschikking stellen van gebouw en/of terrein ten behoeve van het verblijf en de verzorging van het gastdier. 


Artikel 2 - Algemeen 

2.1 Op de overeenkomsten zijn de navolgende algemene voorwaarden van toepassing, tenzij daarvan, uitsluitend schriftelijk, is afgeweken. 

2.2 Hondenopvang het Dommeltje stelt bezoekers in de gelegenheid om de Hondenopvang te bezichtigen. 

2.3 De opdracht wordt geacht geheel correct te zijn uitgevoerd, nadat na de uitvoering ervan tien dagen zijn verstreken, zonder dat door de klant tegen de uitvoering schriftelijk bezwaar is gemaakt bij de Hondenopvang. 


Artikel 3 - Inschrijving 

3.1 Inschrijving is slechts dan mogelijk indien de hond getoond is aan Hondenopvang het Dommeltje. Bij twijfel over het functioneren van de hond binnen het concept van Hondenopvang het Dommeltje kan een (betaalde) proefovernachting verplicht worden gesteld. 

3.2 Door in te schrijven accepteert de klant de Algemene Voorwaarden en gaat de klant akkoord met de Privacy Verklaring.

3.3 Inschijving geschiedt mondeling, per telefoon of per E-mail. 

3.4 Van iedere klant wordt een Inschrijfformulier opgesteld. Het Inschrijfformulier bevat in ieder geval de volledige naam en het adres van de klant, het telefoonnummer waar de klant bereikbaar is gedurende de opvangperiode, de naam van het gastdier, gegevens ten aanzien van het ras, het geslacht, de leeftijd en eventuele bijzondere kenmerken van het gastdier. Tevens wordt de klant op de hoogte gesteld van de tarieven voor overnachting. Bij inschrijving wordt ook een naam, adres en/of telefoonnummer van een contactpersoon vermeld, voor het geval dat de klant moeilijk of slecht bereikbaar is tijdens de vakantieperiode, dan wel een snelle reactie noodzakelijk is. 

3.5 Bij reservering via E-mail wordt zo spoedig mogelijk een bevestiging verzonden. 


Artikel 4 - Reserveringssom en aanbetaling 

4.1 Aan het reserveren door de klant zijn geen reserveringskosten verbonden. 

4.2 Voor reserveringen in het laagseizoen geldt een aanbetaling van € 50,00. Voor reserveringen in het hoogseizoen geldt een aanbetaling van € 100,00. Na voldoen van de aanbetaling is de reservering definitief. Bij annulering wordt de aanbetaling niet gerestitueerd. 


Artikel 5 - Betaling 

5.1 De mondeling of op de website vermelde prijs geldt per dag per gastdier. In deze prijs zijn begrepen de kosten van verzorging en huisvesting van het gastdier en de verschuldigde BTW. 

5.2 Hondenopvang het Dommeltje heeft haar prijslijst vermeld op de website www.hetdommeltje.nl. Mondelinge prijsafspraken zijn bindend en gaan boven de tarieven vermeld op deze website. 

5.3 Betaling van hetgeen de klant op grond van de opvangovereenkomst aan de Hondenopvang verschuldigd is, geschiedt vooraf aan de opvangovereenkomst, contant of per bankoverschrijving. 

5.4 Bij het eventueel vervroegd afhalen van het gastdier door de klant zal de Hondenopvang de resterende dagen ook in rekening brengen. 

5.5 De klant ontvangt op verzoek een bewijs van betaling van de Hondenopvang. 

5.6 In geval van niet tijdige betaling door de klant is de Hondenopvang gerechtigd alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten aan de klant in rekening te brengen met een minimum van €225,= (zegge: tweehondervijfentwintig Euro). 

5.7 In geval van voortijdige beëindiging van de opvangperiode zal geen terugbetaling van niet genoten opvangdagen plaatsvinden.Artikel 6 - Rechten en plichten van de Hondenopvang 

6.1 Hondenopvang het Dommeltje verplicht zich om op basis van de gesloten opvangovereenkomst gedurende de overeengekomen periode de overeengekomen diensten te verlenen. 

6.2 Hondenopvang het Dommeltje verplicht zich tot het zorgvuldig huisvesten, voeden en verzorgen van het gastdier dat bij haar verblijft. 

6.3 Hondenopvang het Dommeltje zal zoveel mogelijk rekening houden met de individuele wensen van de klant ten aanzien van de huisvesting en verzorging van het gastdier. 

6.4 Hondenopvang het Dommeltje is gerechtigd het gastdier, bij een verwaarloosde vacht, op kosten van de klant te wassen cq te ontklitten. De hieraan verbonden kosten zullen aan de klant worden doorberekend. 

6.5 Hondenopvang het Dommeltje mag, na consultatie van een dierenarts, het gastdier kalmerende middelen toe (laten) dienen, indien dit naar het oordeel van de Hondenopvang noodzakelijk is. 

6.6 Hondenopvang het Dommeltje is gerechtigd de toegang tot de Hondenopvang te weigeren voor het gastdier indien het gastdier niet beschikt over de wettelijke, dan wel door de Hondenopvang verplicht gestelde, inentingen of aanvullende bepalingen. 

6.7 Over de periode die het gastdier na de beëindiging van de overeenkomst in de Hondenopvang verblijft, is de klant de prijs per dag aan de Hondenopvang verschuldigd die in de overeenkomst is overeengekomen. 

6.8 Indien de klant zonder bericht het gastdier niet binnen 14 dagen na beëindiging van de opvangovereenkomst bij de Hondenopvang ophaalt, zal de opvanghouder de klant per aangetekend schrijven sommeren om het gastdier op te halen binnen 48 uur. Ingeval de klant dit niet doet, heeft de opvanghouder het recht het dier naar een asiel te brengen. De klant blijft daarbij steeds gehouden om de volledige opvangprijs te betalen vermeerderd met de eventuele asielkosten. 

6.9 Hondenopvang het Dommeltje is bij teruggave van het gastdier aan de klant verplicht melding te maken van bijzonderheden van het gastdier tijdens het verblijf. 

6.10 Hondenopvang het Dommeltje is bij problemen die door het gastdier worden veroorzaakt, en wanneer daardoor het gastdier niet te handhaven is, gerechtigd het gastdier ergens anders onder te brengen. In zulke gevallen zal contact worden opgenomen met de klant of de contactpersoon. De kosten voor deze externe opvang zijn voor rekening van de klant. Artikel 5.7 blijft in deze gevallen onverminderd van kracht.Artikel 7 - Rechten en plichten van de klant 

7.1 De klant is verplicht bij aanvang van het verblijf van het gastdier alle gegevens en bescheiden aan de Hondenopvang te (ver)melden, welke noodzakelijk zijn voor een goede en verantwoorde huisvesting en verzorging van het gastdier in de Hondenopvang. 

7.2 De klant is aansprakelijk jegens de Hondenopvang voor schade, veroorzaakt door het gastdier.

7.3 De klant is verplicht bij de aanvang van het verblijf van het gastdier in de Hondenopvang het bewijs van inenting af te geven. Ook het bewijs van iedere andere wettelijk voorgeschreven of door de Hondenopvang aanvullend vereiste inenting moet worden afgegeven. Verplichtgesteld zijn geldige inentingen tegen hondenziekte, ziekte van Carr, ziekte van Weil, Parvovirusinfectie (de "cocktail") en tegen kennelhoest. 

7.4 De klant is aansprakelijk jegens de Hondenopvang voor schade/verwonding aan andere dieren, indien dit is waargenomen door de Hondenopvang. 


Artikel 8 - Ziekte, verwonding en/of overlijden van het gastdier 

8.1 De klant machtigt de Hondenopvang om in geval van ziekte van het gastdier (of een redelijk vermoeden van ziekte) tijdens het verblijf van het gastdier in de Hondenopvang op kosten van de klant een dierenarts te consulteren en die maatregelen te nemen, die haar in de gegeven situatie juist voorkomen. 

8.2 De klant machtigt hierdoor de Hondenopvang om in geval van verwonding van het gastdier door spelen of gevecht op kosten van de klant een dierenarts te consulteren en die maatregelen te nemen, die haar in de gegeven situatie juist voorkomen. 

8.3 Indien het gastdier tijdens het verblijf in de Hondenopvang onverhoopt komt te overlijden, zal de Hondenopvang alles in het werk stellen om de vooraf kenbaar gemaakte wensen van de klant te respecteren. Alle kosten hieraan verbonden zijn voor rekening van de klant. 


Artikel 9 - Aansprakelijkheid 

9.1 Een tekortkoming in uitvoering van de opvangovereenkomst kan Hondenopvang het Dommeltje niet worden toegerekend, indien zij niet te wijten is aan zijn schuld, noch volgens de wet, rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer voor zijn rekening komt of het gevolg is van onvoorziene omstandigheden bij de Hondenopvang en/of bij personen en/of diensten en/of instellingen, waarvan de Hondenopvang gebruik wenst te maken bij de nakoming van de opvangovereenkomst. 

9.2 Hondenopvang het Dommeltje zal ernaar streven de klant, in geval van een onvoorziene omstandigheid hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen. Indien dit tijdens de opvangperiode plaatsvindt, kan de contactpersoon eventueel eerst worden benaderd.

9.3 Hondenopvang het Dommeltje is niet aansprakelijk voor door de klant of derden geleden directe of indirecte schade, die verband houdt met een tekortkoming door de Hondenopvang en/of door haar ingeschakelde hulppersonen en derden bij de uitvoering van de opvangovereenkomst, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van uitsluitend de Hondenopvang. de Hondenopvang is niet aansprakelijk voor opzet of grove schuld van de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden bij de uitvoering van de opvangovereenkomst. 

9.4 Ingeval Hondenopvang het Dommeltje aansprakelijk kan worden gehouden voor enige schade, die de klant lijdt als gevolg van niet-nakoming door de Hondenopvang van haar verplichtingen uit de opvangovereenkomst, blijft de schadevergoeding ten alle tijde beperkt tot de overeengekomen opvangprijs, met daarbij een maximum van bedrag €300,00 (zegge: driehonderd Euro). 

9.5 De klant vrijwaart Hondenopvang het Dommeltje voor alle schades en rechtsvorderingen van derden en is uit hoofde van de opvangovereenkomst gehouden gevolg te geven aan de oproep in vrijwaring door de Hondenopvang. 


Artikel 10 - Geschillen en toepasselijk recht 

10.1 In geval van geschillen is in eerste aanleg bevoegd de rechter binnen wiens gebied de Hondenopvang is gevestigd, tenzij de klant binnen een (1) maand nadat Hondenopvang het Dommeltje schriftelijk aan de klant heeft meegedeeld het geschil voor te zullen leggen aan deze rechter, alsnog kiest voor behandeling van het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter. 

10.2 Op de opvangovereenkomst is Nederlands recht van toepassing. 

10.3 Nietigheid of vernietiging van een deel van deze Algemene Voorwaarden heeft niet de nietigheid, vernietiging van alle bepalingen van deze Algemene Voorwaarden tot gevolg. 


Mei 2018

Cookie-beleid

Deze site maakt gebruik van cookies om informatie op uw computer op te slaan.

Gaat u akkoord?